วิสัยทัศน์/พันธกิจ


 •       376  

   

วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรวิจัยเชิงลึกและทันเหตุการณ์

ร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภายในและต่างประเทศ

เป็นศูนย์กลางข้อมูลความรู้ด้านข้าวที่ทันสมัย

เป็นศูนย์ฝึกอบรมด้านข้าวนานาชาติและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

 

พันธกิจ

 • ส่งเสริมสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และคุณภาพผลผลิตข้าว
 • พัฒนาศักยภาพชาวนา และองค์กรชาวนาให้เข้มแข็ง
 • พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการผลิตข้าว และเครื่องจักรกลการเกษตร
 • ส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าข้าว ผลิตภัณฑ์แปรรูป และผลพลอยได้จากข้าว
 • วิจัยและพัฒนารูปแบบบูรณาการด้านการผลิต การแปรรูป และบรรจุภัณฑ์ข้าว 
ประเด็นยุทธศาสตร์

 • การวิจัยและพัฒนาข้าวที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ
 • การเสริมสร้างการผลิตให้มีประสิทธิภาพ
 • การให้บริการวิชาการและสังคมที่เป็นเลิศ
 • การสร้างความเข้มแข็งแก่ชาวนาที่ยั่งยืน
 • การพัฒนาศักยภาพให้เป็นองค์กรชั้นนำ
แผนปฎิบัติราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
วิสัยทัศน์

 • เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดี ประชาชนมีความมั่นคงด้านอาหาร เป็นฐานสร้างรายได้ให้แผ่นดิน
พันธกิจ

 • ส่งเสริมให้เกษตรกรมีการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 • ส่งเสริมให้มีการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารที่มีประสิทธิภาพ เสริมสร้างความมั่นคง ด้านอาหารและพลังงานอย่างเหมาะสมและยั่งยืน
 • สามารถสร้างมูลค่าเพิ่ม สอดคล้องกับความต้องการของตลาด และมีมาตรฐานปลอดภัยต่อผู้บริโภคทั้งภายในและต่างประเทศ
 • ส่งเสริมให้มีการจัดสรรทรัพยากรการผลิตทางการเกษตร และโครงสร้างพื้นฐานการเกษตรอย่างพอเพียง มีประสิทธิภาพยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ประเด็นยุทธศาสตร์

 • พัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร
 • พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดการสินค้าเกษตร และความมั่นคงอาหาร
 • พัฒนาทรัพยากรการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ สมดุลและยั่งยืน