บุคลากร


  •   2021-03-10 23:37:07    1744  

นางสาว อมรรัตน์ อินทร์มั่น

ผู้อำนวยการ

035 555340

[email protected]

ฝ่ายบริหารทั่วไป


นาง อุไรวรรณ ฤาไชยคาม

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

035-555340

[email protected]

นางสาว มาธาวี ชะวะวุฒโท

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

035-555340

[email protected]

ฝ่ายจัดการไร่นา


นาง เพียงใจ นิสัยหาญ

เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญการ

035 555340

[email protected]

กลุ่มวิทยาการฟิโนมิกส์


นาง บังอร ธรรมสามิสรณ์

นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ

035-555340

[email protected]

ว่าง

035-555340

กลุ่มวิทยาโปรตีโอมิกส์


นางสาว สุพัตรา นราวัฒนะ

นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ

035-555340

[email protected]

กลุ่มวิทยาการเมตาโบโลมิกส์


นางสาว รัตนวรรณ จันทร์ศศิธร

นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ

035-555340

[email protected]

กลุ่มวิทยาการจิโนมิกส์


นางสาว รื่นฤดี แก้วชื่นชัย

นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

035-555340

[email protected]

นางสาว ชนันต์ธร ดนัยสิริชัยชล

นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

035-555340

chananton,[email protected]

นาง รัตติกาล อินทมา

นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

035-555340

[email protected]

กลุ่มวิทยาการชีวสารสนเทศ


นาย พัฒนศักดิ์ จันทร์ส่อง

นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ

035-555340

[email protected]

นางสาว ปิยรัตน์ พลยะเรศ

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

035-555340

[email protected]

กลุ่มห้องปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์


นางสาว อสมาภรณ์ จัตตุพรพงษ์

นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

035-555340

[email protected]

นางสาว ผกามาศ วงค์เตย์

นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

035-555340

[email protected]

นาย พิทวัส วิชัยดิษฐ

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

035-555340

[email protected]

กลุ่มสื่อสารประสานงาน


นาย ปวิตร จันทร์หอม

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

035-555340

[email protected]

นาย กิตติพงษ์ จันหอม

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

035-555340

[email protected]

นาย เสฎฐวุฒิ ลิ้มทอง

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

035-555340

[email protected]

กลุ่มบริหารโครงการและติตามประเมินผล


ว่าง

035-555340

นางสาว ปรมาภรณ์ เนตรสว่าง

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

035-555340

[email protected]