แผนงาน/โครงการวิจัย


โครงการวิจัย ปี 2559

โครงการวิจัยที่อยู่ระหว่างดำเนินการ

                  ชุดเครื่องมือตรวจสอบความหอมของข้าวแบบพกพา

                  การวิเคราะห์ความหอมในข้าวด้วยเครื่องแก๊สโครมาโทกราฟี-แมสสเปกโตรเมทรีและวิเคราะห์ความหอมในข้าวด้วยเครื่องจมูกเล็กทรอนิกส์ เพื่อจัดทามาตรฐานความหอมของข้าวขาวดอกมะลิ105

                  การพัฒนาการตรวจวิเคราะห์และประเมินการเปลี่ยนแปลงปริมาณสารโทโคไตรอินอลโทโคฟิรอลและแกมมา-ออริซานอลในข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 ที่มีอายุการเก็บรักษาต่างกัน

                  การตรวจสอบลักษณะทางสัณฐานวิทยาของเมล็ดพันธุ์ข้าวด้วยเทคโนโลยีโฟโตนิคส์

                  สรีรวิทยาและสัณฐานวิทยาของพันธุ์ข้าวรูปลักษณ์ใหม่ที่มีศักยภาพผลผลิตสูง

                  การเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของข้าวพันธุ์ไทยโดยการชะลอภาวะการเสื่อมตามอายุของใบและเพิ่มการดูดกลับของธาตุอาหาร

                  โครงการการพัฒนาวิธีการตรวจวิเคราะห์การปลอมปนในข้าวหอมมะลิเปลือกและข้าวหอมมะลิขาวอย่างรวดเร็วด้วยเทคนิคเนียร์อินฟราเรด

                  โครงการปรับปรุงพันธุ์ข้าวทนน้าท่วมฉับพลัน

                  โครงการพัฒนาบุคลากรวิจัยด้านปรับปรุงพันธุ์โดยใช้เครื่องหมายโมเลกุล ภายใต้โครงการการพัฒนาสายพันธุ์ข้าวนาชลประทานให้ทนต่อน้าท่วมฉับพลัน ต้านทานโรคขอบใบแห้ง และเพลี้ยกระโดดสีน้าตาล โดยใช้เครื่องหมายโมเลกุลในการคัดเลือก   

                  โครงการการพัฒนาแผนที่พันธุกรรมความเชื่อมโยงของยีนทางเลือกใหม่ในการค้นหายีนที่เกี่ยวข้องกับลักษณะสาคัญทางการเกษตรและเศรษฐกิจในข้าว    

                  ผลกระทบของการใช้เครื่องให้ความร้อนแบบไดอิเล็กตริกในการกาจัดมอดข้าวสารและระยะเวลาเก็บรักษาข้าวเปลือกต่อคุณภาพเมล็ดและความหอมของข้าวขาวดอกมะลิ 105          

สรีรวิทยาและสัณฐานวิทยาของข้าวศักยภาพผลผลิตสูง

PHYSIOLOGY and MORPHOLOGY of HIGH YIELD POTENTIAL RICE

                  ค้นหาข้าวพันธุ์ที่มีลักษณะทางสัณฐานวิทยา และ สรีรวิทยา ตามแบบของข้าวรูปลักษณ์ใหม่ (New Plant Type) ที่จะส่งผลต่อการพัฒนาผลผลิตข้าวไทยให้สูงขึ้นจากข้าวสายพันธุ์ต่างๆ ที่มีอยู่ใน gene bank ข้าวสายพันธุ์ดีเด่นจากโครงการปรับปรุงพันธุ์ต่างๆ และจาก IRRIอย่างน้อย 400 สายพันธุ์

                  เชื่อมโยง Phenotype กับ Genotype โดยใช้วิธี Genome Wide Association Mapping (GWAS)

                  พัฒนา Molecular marker สาหรับลักษณะต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลผลิต เพื่อใช้โครงการปรับปรุงพันธุ์ข้าวผลผลิตสูง

                  งบ วช. ปี 59

                  ระยะเวลาดาเนินการวิจัย 5ปี

การประเมินความแม่นยาในการวิเคราะห์การปลอมปนของข้าวพันธุ์อื่นในเมล็ดพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 และ ปทุมธานี 1 ด้วยเทคนิคเนียร์อินฟราเรด

EVALUATION OF PRECISION OF IDENTIFICATION ANALYSIS FOR OTHER SEED IN KHAODAWKMALI 105 AND PATHUMTHANI1 BY NEAR INFRARED TECHNIQUE

                  สืบเนื่องจากโครงการวิจัยเรื่อง การพัฒนาวิธีการตรวจวิเคราะห์การปลอมปนในข้าวหอมมะลิเปลือกและข้าวหอมมะลิขาวอย่างรวดเร็วด้วยเทคนิคเนียร์อินฟราเรด มีการสร้างสมการระบุพันธุ์แบบเมล็ดเดี่ยวสาหรับข้าวเปลือกพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 และปทุมธานี 1 สมการระบุพันธุ์รวมได้ถูกต้องที่ระดับ 98%จึงได้มีแนวคิดนาผลงานวิจัยดังกล่าวมาทดลองใช้ประโยชน์โดยมีวัตถุประสงค์ของการวิจัย คือ

                  เพื่อทดสอบและปรับปรุงความแม่นยาของวิธีประเมินการปลอมปนข้าวพันธุ์อื่นในเมล็ดพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 และ ปทุมธานี 1 อย่างรวดเร็วด้วยเทคนิคเนียร์อินฟราเรดที่ได้พัฒนาขึ้น

                  ผู้ดำเนินงานวิจัยหลัก: นางสาวรื่นฤดี แก้วชื่นชัย

โครงการชุดเครื่องมือตรวจสอบความหอมของข้าวแบบพกพา

(PORTABLE RICE AROMATIC TEST SET)

                  ได้รับงบประมาณจากเงินรายได้ กรมการข้าว ปีงบประมาณ 2557

                  หัวหน้าโครงการ: นางสาวสุนันทา วงศ์ปิยชน ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี

                  ผู้ดำเนินงานวิจัยหลักของ สวช. : นางสาวรัตนวรรณ จันทร์ศศิธร

                  การทางานร่วมกันของกรมการข้าวกับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)

วัตถุประสงค์

เพื่อคัดแยกพันธุ์ข้าวและพัฒนาเครื่องมือตรวจสอบความหอมของข้าวที่สามารถทางานการดำเนินงาน

ตรวจวัดความหอมของข้าวหอมพันธุ์ขาวดอกมะลิ105ปทุมธานี1และหอมสุพรรณบุรี จากแหล่งปลูกต่างๆ พันธุ์ละ 3แห่ง เก็บรักษาที่อุณหภูมิห้องเปรียบเทียบกับที่อุณหภูมิ 15องศาเซลเซียส เป็นระยะเวลา 8เดือน ด้วยเครื่องจมูกอิเล็กทรอนิกส์

การวิเคราะห์ความหอมในข้าวด้วยเครื่องแก๊สโครมาโทกราฟี-แมสสเปก
โตรเมทรีและเครื่องจมูกอิเล็กทรอนิกส์

                  ได้รับงบประมาณจากเงินรายได้ กรมการข้าว ปีงบประมาณ 2558

                  หัวหน้าโครงการ: นางสาวกฤษณา สุดทะสาร ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี

                  ผู้ดำเนินงานวิจัยหลัก: นางสาวรัตนวรรณ จันทร์ศศิธร

วัตถุประสงค์

เพื่อจัดทำมาตรฐานความหอมของข้าวขาวดอกมะลิ 105 ด้วยเครื่อง GCxGC-TOFMS และใช้เป็นมาตรฐานในการเปรียบเทียบผลจากเครื่อง E-Nose