วันที่ 23 -24 พฤศจิกายน 2565 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ เข้าร่วมอบรมหลักสูตร Greenhouse gas emissions in Rice cultivation : Principle, Measurement, and Calculation


    สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ เข้าร่วมอบรมหลักสูตร Greenhouse gas emissions in Rice cultivation : Principle, Measurement, and Calculation

   

นางสาวอมรรัตน์  อินทร์มั่น  ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ เป็นประธานกล่าวเปิดงานการอบรมหลักสูตร Greenhouse gas emissions in Rice cultivation : Principle, Measurement, and Calculation ซึ่งจัดโดย IRRI ระหว่างวันที่ 23 -24 พฤศจิกายน 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพนักวิชาการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ให้มีองค์ความรู้ในเรื่องการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก การตรวจวัด และคำนวณปริมาณก๊าซเรือนกระจกในนาข้าว รวมถึงวิธีการใช้เครื่องมือวิเคราะห์ Gas Chromatography อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสถาบันฯ ได้ส่ง นายพัฒนศักดิ์ จันทร์ส่อง นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ นายพิทวัส วิชัยดิษฐ์ นักวิชาการปฏิบัติการ นางสาวปรมาภรณ์ เนตรสว่าง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ เข้าอบรม และมีเจ้าหน้าที่กองวิจัยและพัฒนาข้าว เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยข้าว และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมอบรม จำนวน 40 คน  ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ ห้องปฏิบัติการ Gas Chromatography และแปลงนาทดลอง สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ