วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ ชมการสาธิตการใช้ประโยชน์จากศูนย์ข้อมูลสถานีค่าอ้างอิงพิกัดแบบต่อเนื่องแห่งชาติ (National CROS Data Center: NCDC) และเทคโนโลยีการกำหนดตำแหน่งบนพื้นโลกด้วยดาวเทียมนำทาง (GNSS)


    ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ ชมการสาธิตการใช้ประโยชน์จากศูนย์ข้อมูลสถานีค่าอ้างอิงพิกัดแบบต่อเนื่องแห่งชาติ (National CROS Data Center: NCDC) และเทคโนโลยีการกำหนดตำแหน่งบนพื้นโลกด้วยดาวเทียมนำทาง (GNSS)

   

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 นางสาวอมรรัตน์  อินทร์มั่น  ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ พร้อมด้วย นายพัฒนศักดิ์ จันทร์ส่อง นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ร่วมรับชมการสาธิตการใช้ประโยชน์จากศูนย์ข้อมูลสถานีค่าอ้างอิงพิกัดแบบต่อเนื่องแห่งชาติ (National CROS Data Center: NCDC) และเทคโนโลยีการกำหนดตำแหน่งบนพื้นโลกด้วยดาวเทียมนำทาง (GNSS) ในด้านเกษตรกรรมแนวใหม่ (Smart Farming) ซึ่งเป็นโครงการนำร่องในปี 2565 ระหว่างองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (Japan International Cooperation Agency: JICA) และบริษัท ยันมาร์ เอสพี จำกัด

ภายในงานได้มีการสาธิตการใช้งานเครื่องจักรกลการเกษตรแบบอัตโนมัติ 4 รุ่น ประกอบด้วย 1. รถแทรกเตอร์พร้อมระบบช่วยนำทาง 2. โรบอทแทรกเตอร์ไร้คนขับ 3. รถดำนาพวงมาลัยอัตโนมัติ และ 4. รถเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตรพร้อมเซนเซอร์ประเมินผลผลิต ณ พื้นที่แปลงเกษตรสาธิต ตำบลท่ามะปราง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จาก NCDC และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง