วันที่ 21 ตุลาคม 2565 กิจกรรม “วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ” ประจำปี 2565


    กิจกรรม “วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ” ประจำปี 2565

   

วันที่ 21 ตุลาคม 2565 นางสาวอมรรัตน์  อินทร์มั่น ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ มอบหมายให้คณะเจ้าหน้าที่ของสถาบันฯ ร่วมกันปลูกต้นไม้ เนื่องในกิจกรรม วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติประจำปี 2565 โดยร่วมกันปลูกต้นไม้ เพื่อเสริมสร้างความสมัครสมานสามัคคีและดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่ ณ บริเวณพื้นที่สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ