วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ ร่วมการจัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมงกุฎราชกุมาร ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565


    สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ ร่วมการจัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมงกุฎราชกุมาร ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

   

วันที่ 19  พฤษภาคม 2565 นายปรัชญา แตรสังข์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ และคณะทำงาน เข้าร่วมการจัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมงกุฎราชกุมาร ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีนายธนยศ หิรัญเนตร นายอำเภอศรีสวัสดิ์ เป็นประธาน มีหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมงาน และให้บริการความรู้แก่เกษตรกร เพื่อถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับเมล็ดพันธุ์ข้าวไร่ดอกข่า ดอกพะยอม วิธีการปลูก ดูแลรักษา และให้ความรู้เกี่ยวกับแมลงศัตรูข้าว ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี