โครงสร้าง/อำนาจหน้าที่


  •       784  

   


อำนาจหน้าที่ สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ

1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยที่เกี่ยวกับข้าว โดยใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขั้นสูง

2. พัฒนาและบูรณาการชุดเทคโนโลยีในการพัฒนาต้นแบบ และบริหารจัดการระบบการเกษตร

   ความแม่นยำสูง

3. เป็นศูนย์กลางห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ที่ดำเนินการตรวจวิเคราะห์เพื่อความปลอดภัย

   ตามมาตรฐานสากล

4. เป็นศูนย์ประสานงานความร่วมมือ ตลอดจนพัฒนาเครือข่ายการปฏิบัติงาน หรือสนับสนุนการ

   ปฏิบัติงานร่วมระหว่างหน่วยงานทั้งภายในและต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับข้าว

5. เป็นศูนย์ข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศและความรู้ ตลอดจนศูนย์การฝึกอบรมเทคโนโลยีการ

   ผลิตข้าวระดับชาติ ภูมิภาคและนานาชาติ