ประวัติความเป็นมา


  •   2021-03-10 23:37:07    651  

   

 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ

ประวัติการก่อตั้ง

       ยุทธศาสตร์ข้าวไทย ปี 2550-2554 ตามความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2550 ได้กำหนดให้มีการจัดตั้งหน่วยงานวิจัยที่ทำหน้าวิจัยด้านข้าวที่มีองค์ประกอบในด้านการวิจัยสมบูรณ์ครบถ้วน

ปี 2557

- ก่อสร้างอาคาร 2 หลัง คือ อาคารเฉลิมพระเกียรติ และ อาคารปฏิบัติการวิจัยด้านข้าว ณ ศูนย์วิจัยข้าวสุพรรณบุรี แล้วเสร็จ

- ทำการติดตั้งเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำเนินการวิจัยในระยะเริ่มต้น

ปี 2558

- มีอัตรากาลังทั้งสิ้น 6 คน ปฏิบัติงานวิจัยทางด้าน เคมีวิเคราะห์ เทคโนโลยีชีวภาพชีววิทยาโมเลกุล และ สรีรวิทยาของข้าว

ปี 2559

- ตามคำสั่งกรมการข้าว ที่ 354/2559 ได้เสนอขอจัดตั้งสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติไปยังกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อให้ทำหน้าที่สนับสนับสนุนการวิจัยเชิงลึกให้ครอบคลุมบริบทการวิจัยพัฒนาด้านข้าว เพื่อสร้างและพัฒนานวัตกรรมที่เหมาะสมใช้ต่อยอดการศึกษาวิจัยพัฒนาด้านข้าวให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดในประเทศ และของโลก

 

สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ

- ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 213 ถนนมาลัยแมน หมู่ที่ 5 ตำบลรั่วใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี อยู่บริเวณละติจูดที่ 14 องศา 30 ลิปดาเหนือ และลองจิจูดที่ 100 องศา 0.5 ลิปดา ตะวันออก อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ 115 กิโลเมตร

 

- มีพื้นที่ทั้งหมด 345 ไร่ โดยแบ่งออกเป็นพื้นที่อาคารอำนวยการ อาคารปฏิบัติการ โรงงานต้นแบบ โรงปฏิบัติการ รวมทั้งบ้านพักข้าราชการและสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ ประมาณ 120 ไร่ พื้นที่ส่วนที่เหลือเป็นพื้นที่แปลงนา แปลงทดลอง และแปลงสาธิต โดยทั่วไปเป็นพื้นที่ราบลุ่มอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลปานกลาง 7 เมตร