ผู้บริหารและโครงสร้าง

ผู้บริหารและโครงสร้าง

trsi63 14

ทำเนียบข้าราชการ
ผู้อำนวยการสถาบัน  
 trsi63 13

 

ชื่อ : นายปัญญา ร่มเย็น
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ
อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เบอร์โทรศัพท์ : 08-1934-0048

   

ฝ่ายบริหารทั่วไป

ทำหน้าที่หัวหน้าฝ่าย

 
   
 p14

 

ชื่อ : นางอุไรวรรณ ฤาไชยคาม 
ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
อีเมล์ : 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เบอร์โทรศัพท์ : 08-1736-9948

   
 p16

 

ชื่อ : น.ส.มาธาวี ชะวะวุฒโท
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
อีเมล์ : 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เบอร์โทรศัพท์ : 09-0641-5651

   

กลุ่มวิทยาการฟิโนมิกส์

ทำหน้าที่หัวหน้ากลุ่ม

 
   
 p4

 

ชื่อ : นางบังอร ธรรมสามิสรณ์
ตำแหน่ง : นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
อีเมล์ : 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เบอร์โทรศัพท์ : 08-9836-8379

   
 pr30

 

ชื่อ : นายพัฒนศักดิ์  จันทร์ส่อง
ตำแหน่ง : นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
อีเมล์ : 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เบอร์โทรศัพท์ : 08-4044-6364

   

กลุ่มวิทยาการเมตาโบโลมิกส์

ทำหน้าที่หัวหน้ากลุ่ม

 
   
 p10

 

ชื่อ : นางสาวรัตนวรรณ  จันทร์ศศิธร
ตำแหน่ง : นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
อีเมล์ : 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เบอร์โทรศัพท์ : 09-1193-2619

   
p31

 

ชื่อ : นางสาวผกามาศ  วงค์เตย์
ตำแหน่ง : นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เบอร์โทรศัพท์ : 08-9687-0973

   

กลุ่มวิทยาการชีวสารสนเทศ

ทำหน้าที่แทนหัวหน้ากลุ่ม
   
p26

 

ชื่อ : นางสาวมาสุฑล  สัญพึ่ง
ตำแหน่ง : นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
อีเมล์ : marsuton.s
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เบอร์โทรศัพท์ : 08-7200-7430

   
 pr29

 

ชื่อ : นางสาวปิยรัตน์  พลยะเรศ
ตำแหน่ง : นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
อีเมล์ : piyarat.p
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เบอร์โทรศัพท์ : 08-3149-7926

   

กลุ่มสื่อสารประสานงานและฝึกอบรม

ทำหน้าที่หัวหน้ากลุ่ม
   
 p3

 

ชื่อ : น.ส.อมรรัตน์ อินทร์มั่น
ตำแหน่ง : นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
อีเมล์ :This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เบอร์โทรศัพท์ : 08-1659-5006

   
 2

 

ชื่อ : นางสาวปรมาภรณ์ เนตรสว่าง
ตำแหน่ง : นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
อีเมล์ : 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เบอร์โทรศัพท์ : 08-3698-2266

   
p30

 

ชื่อ : นางรัตติกาล  อินทมา
ตำแหน่ง : นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
อีเมล์ : 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เบอร์โทรศัพท์ : 06-3465-3651

   

กลุ่มวิทยาการโปรติโอมิคส์

ทำหน้าที่หัวหน้ากลุ่ม

 
   
 p12

 

ชื่อ : นางสาวสุพัตรา  นราวัฒนะ
ตำแหน่ง : นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
อีเมล์ : 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เบอร์โทรศัพท์ : 09-2903-8750

   
 p32

 

ชื่อ : นายพิทวัส  วิชัยดิษฐ
ตำแหน่ง : นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เบอร์โทรศัพท์ : 08-7888-9880

   

กลุ่มวิทยาการจีโนมิคส์

ทำหน้าที่แทนหัวหน้ากลุ่ม

 
   
 p11

 

ชื่อ : นางสาวรื่นฤดี  แก้วชื่นชัย
ตำแหน่ง : นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
อีเมล์ : 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เบอร์โทรศัพท์ : 08-1425-2508

   
 p13

 

ชื่อ : นางสาวชนันต์ธร  ดนัยสิริชัยชล
ตำแหน่ง : นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
อีเมล์ : 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เบอร์โทรศัพท์ : 09-1872-7601 

   

กลุ่มห้องปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์

ทำหน้าที่แทนหัวหน้ากลุ่ม

 
   
pr28

 

ชื่อ : นางสาวดารารัตน์  มณีจันทร์
ตำแหน่ง : นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
อีเมล์ : dararat.m
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เบอร์โทรศัพท์ : 08-1378-5293

   
 p9

 

ชื่อ : นางสาวอสมาภรณ์  จัตตุพรพงษ์
ตำแหน่ง : นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
อีเมล์ : 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เบอร์โทรศัพท์ : 08-1995-7671 

   

กลุ่มบริหารโครงการและติดตามประเมินผล

ทำหน้าที่หัวหน้ากลุ่ม

 
   
 p6

 

ชื่อ : น.ส.รัตน์ชนก จันทร์ขาว
ตำแหน่ง : นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
อีเมล์ : 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เบอร์โทรศัพท์ : 08-9210-3459

   
 p7

 

ชื่อ : นายปรัชญา  แตรสังข์
ตำแหน่ง : นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เบอร์โทรศัพท์ : 08-1803-4468

    

ฝ่ายจัดการไร่นา

ทำหน้าที่หัวหน้าฝ่าย

 
   
 p15

 

ชื่อ : นางเพียงใจ นิสัยหาญ
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เบอร์โทรศัพท์ : 08-9789-5992