วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 ประกาศสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ กรมการข้าว เรื่อง ประกวดราคา จำนวน 3 เรื่อง

วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 ประกาศสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ กรมการข้าว จำนวน 3 เรื่อง

1. เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำรวจ (ครั้งที่ 3) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2. เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

3. เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาตรวจวิเคราะห์สารเคมีทางการเกษตรตกค้างในสินค้าข้าว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)