Display # 
Title Author Hits
วันที่ 11 มกราคม 2561 สัญญาซื้อขายทั่วไป สัญญาเลขที่ 1/2561 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ Written by สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ 40
วันที่ 15 ธันวาคม 2560 ประกาศ สถาบันวิทยาศาสต์ข้าวแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Written by สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ 37
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 ประกาศสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ กรมการข้าว เรื่อง ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 3 รายการ Written by สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ 47
วันที่ 27 ตุลาคม 2560 ประกาศ สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 Written by สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ 61
วันที่ 20 กันยายน 2560 ประกาศสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ กรมการข้าว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการเคลื่อนย้ายเครื่องมือวิทยาศาสตร์ระบบตู้ปลูกพืชแบบควบคุมสภาวะ โดยวิธีคัดเลือก Written by สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ 66
ตรางรางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจ้างเหมาบริการดูแลรักษาเครื่องสำรองไฟฟ้าห้องปฏิบัติการอัตโนมัติ Written by สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ 83
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจ้างเหมาตรวจประเมินระบบกการผลิตข้าว GAP Written by สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ 82
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง การจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องมือวิทยาศาสตร์ Written by สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ 66
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช้งานก่อสร้าง Written by สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ 70
ประกาศสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ เรื่องขายทอดตลาดข้าวเปลือกปนและเมล็ดพันธ์ุข้าวเสื่อมคุณภาพ Written by สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ 82