Display # 
Title Author Hits
วันที่ 11 ธันวาคม 2561 ประกาศ สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ กรมการข้าว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 15 รายการ Written by สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ 5
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 ประกาศสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ กรมการข้าว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมา และซื้อวัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 7 รายการ Written by สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ 9
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 ประกาศ สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และจ้างเหมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 8 รายการ Written by สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ 10
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 ประกาศสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อเสริมการปฏิบัติงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 34 รายการ Written by สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ 8
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 ประกาศ สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ กรมการข้าว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 7 รายการ Written by สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ 8
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 ประกาศ สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ กรมการข้าว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 14 เรื่อง Written by สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ 15
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 ประกาศ สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อเสริมการปฏิบัติงาน จำนวน 12 เรือง Written by สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ 14
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ กรมการข้าว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมา ซื้อวัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 10 รายการ Written by สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ 13
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ประกาศสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ กรมการข้าว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 18 รายการ Written by สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ 26
วันที่ 29 มิถุนายน 2561 ประกาศสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ กรมการข้าว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 31 รายการ Written by สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ 48