Display # 
Title Author Hits
วันที่ 29 มิถุนายน 2561 ประกาศสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ กรมการข้าว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 31 รายการ Written by สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ 26
วันที่ 14 มิถุนายน 2561 ประกาศสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ กรมการข้าว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 18 รายการ Written by สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ 30
วันที่ 28 พฤษภาคม 2561 ประกาศสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ เรื่อง ขายทอดตลาดข้าวเปลือกปนและเมล็ดพันธุ์ข้าวเสื่อมสภาพ Written by สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ 32
วันที่ 11 มกราคม 2561 สัญญาซื้อขายทั่วไป สัญญาเลขที่ 1/2561 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ Written by สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ 70
วันที่ 15 ธันวาคม 2560 ประกาศ สถาบันวิทยาศาสต์ข้าวแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Written by สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ 64
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 ประกาศสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ กรมการข้าว เรื่อง ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 3 รายการ Written by สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ 74
วันที่ 27 ตุลาคม 2560 ประกาศ สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 Written by สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ 89
วันที่ 20 กันยายน 2560 ประกาศสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ กรมการข้าว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการเคลื่อนย้ายเครื่องมือวิทยาศาสตร์ระบบตู้ปลูกพืชแบบควบคุมสภาวะ โดยวิธีคัดเลือก Written by สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ 91
ตรางรางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจ้างเหมาบริการดูแลรักษาเครื่องสำรองไฟฟ้าห้องปฏิบัติการอัตโนมัติ Written by สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ 108
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจ้างเหมาตรวจประเมินระบบกการผลิตข้าว GAP Written by สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ 106