วันที่ 8 ธันวาคม 2560 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจ้างเหมาผลิตเมล็ดพันธุ์หลัก ปทุมธานี 1 ฤดูนาปรัง 2561

วันที่ 8 ธันวาคม 2560 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจ้างเหมาผลิตเมล็ดพันธุ์หลัก ปทุมธานี 1 ฤดูนาปรัง 2561