วันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 ตรารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 ตรารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ