Display # 
Title Author Hits
วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 การเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนทิ้งช่วง ปี 2562 Written by สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ 17
วันที่ 29 ตุลาคม 2561 ประชาสัมพันธ์วิดีทัศน์ "รายงานสรุปผลการดำเนินงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในรอบ 4 ปี" Written by สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ 43
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 การประชาสัมพันธ์โครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี และการช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าวให้แก่เกษตรกรรายย่อยผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 2560/61 Written by สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ 177
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง แจ้งให้เกษตรกรให้ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนศูนย์ข้าวชุมชนต่อสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ ประจำ 2560 Written by สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ 127
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ และรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2560 Written by สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ 154
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ชะลอการปลูกข้าวปี 2559/60 รอบที่ 3 Written by สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ 152
การตรวจสอบความเหมาะสมช่วงเวลาส่งเสิรมการปลูกข้าว รอบที่ 1 พื้นที่ลุ่มต่ำแม่น้ำเจ้าพระยา Written by สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ 153
ใบสมัตรเข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ Written by สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ 165
เงื่อนไขการเข้าร่วมแปลงใหญ่ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ Written by สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ 146
ขอเชิญชวนพี่น้องชาวนา รวมกลุ่ม ทำนาแปลงใหญ่ รวมคิด ร่วมทำ อย่างถูกวิธี Written by สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ 145