วันที่ 23-25 มีนาคม 2564 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ เข้าร่วมการประชุมและจัดนิทรรศการในงานประชุมวิชาการข้าวกลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคกลาง ตะวันตก และกลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคตะวันออก ประจำปี 2564 ซึ่งเป็นการประชุมแบบออนไลน์ ณ ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี อำเภอธัญบุร

a64 30

วันที่ 23-25 มีนาคม 2564 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ เข้าร่วมการประชุมและจัดนิทรรศการในงานประชุมวิชาการข้าวกลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคกลาง ตะวันตก และกลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคตะวันออก ประจำปี 2564 ซึ่งเป็นการประชุมแบบออนไลน์ ณ ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

page64 30

วันที่ 23-25 มีนาคม 2564 นายปัญญา ร่มเย็น ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ มอบหมายให้ คณะนักวิจัย เข้าร่วมการประชุมและจัดนิทรรศการในงานประชุมวิชาการข้าวกลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคกลาง ตะวันตก และกลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคตะวันออก ประจำปี 2564 ซึ่งเป็นการประชุมแบบออนไลน์ ณ ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานีโดยมี นายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร อธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานในพิธีเปิดในการประชุมครั้งนี้ มีการนำเสนอผลงานภาคบรรยายจำนวน 5 เรื่อง ผลงานภาคโปสเตอร์ จำนวน 2 เรื่อง และผลงานภาคนิทรรศการ จำนวน 1 เรื่อง

การนำเสนอผลงานภาคบรรยาย จำนวน 5 เรื่อง ได้แก่

1. ผลผลิตและลักษณะทางการเกษตรของข้าวพื้นนุ่มสายพันธุ์ใหม่  โดย นางบังอร ธรรมสามิสรณ์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ

2. การสำรวจลักษณะข้าวเปลือกและความต้องการปริมาณข้าวเปลือกสำหรับไก่ชนในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี นครปฐม และพระนครศรีอยุธยาโดย นายพัฒนศักดิ์ จันทร์ส่อง นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ

3. การติดตามสถานการณ์การใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูข้าวของเกษตรกรในการผลิตข้าวเขตภาคกลาง เขตภาคตะวันตก และเขตภาคตะวันออกของประเทศไทยโดย นางรัตติกาล อินทมา นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

4. การพัฒนาระบบตรวจสอบย้อนกลับสำหรับข้าวตลาดเฉพาะโดย นางสาวปิยรัตน์ พลยะเรศ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

5. การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวโดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะโดย นางสาวอมรรัตน์ อินทร์มั่น นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ

การนำเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ 2 เรื่อง ได้แก่

1. การวิเคราะห์สัณฐานวิทยาของข้าวด้วยเทคโนโลยีประสิทธิภาพสูงโดย นางสาวสุพัตรา นราวัฒนะ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

2. การทดสอบการปลูก "ถั่วเขียว" เป็นพืชร่วมระบบในนาข้าว พื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีโดย นายพิทวัส วิชัยดิษฐนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ภาคนิทรรศการ เรื่อง เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ

ซึ่งในการนำเสนอผลงานภาคบรรยายครั้งนี้ สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ภาคบรรยายจำนวน 1 เรื่อง คือ ผลงานเรื่อง การติดตามสถานการณ์การใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูข้าวของเกษตรกรในการผลิตข้าวเขตภาคกลาง เขตภาคตะวันตก และเขตภาคตะวันออกของประเทศไทย โดย นางรัตติกาล อินทมา นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ