วันที่ 25 มีนาคม 2564 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ จัดการประชุมเวทีชุมชนภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2564 ณ นาแปลงใหญ่ตำบลเขาพระ และนาแปลงใหญ่ป่าสะแก ตำบลป่าสะแก อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี

a64 29

วันที่ 25 มีนาคม 2564 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ จัดการประชุมเวทีชุมชนภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2564 ณ นาแปลงใหญ่ตำบลเขาพระ และนาแปลงใหญ่ป่าสะแก ตำบลป่าสะแก อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี 

page64 29

วันที่ 25 มีนาคม 2564 นายปัญญา ร่มเย็น ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ มอบหมายให้คณะเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงาน จัดการประชุมเวทีชุมชนภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2564 ณ นาแปลงใหญ่ตำบลเขาพระ และนาแปลงใหญ่ป่าสะแก ตำบลป่าสะแก อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี มีผู้แทนจากหน่วยงาน สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุพรรณบุรี เข้าร่วมงาน เพื่อถ่ายทอดความรู้เรื่องพันธุ์ข้าวและทบทวนโครงการยกระดับด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด มีเกษตรกรเข้าร่วมประชุมที่ละ  30 คน