วันที่ 25 มีนาคม 2563 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ เข้าร่วมจัดนิทรรศการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ หมู่ที่ 17 ตำบลบ่อสุวรรณ อำเภอ

a64 28

วันที่ 25 มีนาคม 2563 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ เข้าร่วมจัดนิทรรศการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ หมู่ที่ 17 ตำบลบ่อสุวรรณ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

page64 28

วันที่ 25 มีนาคม 2563 นายปัญญา ร่มเย็น ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงาน เข้าร่วมจัดนิทรรศการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมี นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธาน มีหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงาน ผู้นำท้องที่ หน่วยงานภาคเอกชน เข้าร่วมโครงการ และออกหน่วยให้บริการด้านต่างๆ เพื่อให้บริการแก่เกษตรกรในการแก้ไขปัญหาการผลิตด้านการเกษตรได้อย่างรวดเร็ว อย่างทั่วถึงและสอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกร ซึ่งสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติจัดบูธให้ความรู้และแสดงตัวอย่างจริงในเรื่องแมลงศัตรูข้าว แมลงศัตรูธรรมชาติ พันธุ์ข้าว พร้อมกับแจกเอกสาร มีประชาชนให้ความสนใจเข้าชมและขอความรู้เรื่องการแยกความแตกต่างระหว่างแมลงศัตรูข้าวและแมลงศัตรูธรรมชาติ จำนวน 30 คน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ หมู่ที่ 17 ตำบลบ่อสุวรรณ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี