วันที่ 24 มีนาคม 2564สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ จัดเวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรเเบบแปลงใหญ่ข้าว ณ ศาลา หมู่ 11 ตำบลเดิมบาง อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี

a64 27

วันที่ 24 มีนาคม 2564สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ  จัดเวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรเเบบแปลงใหญ่ข้าว ณ ศาลา หมู่ 11 ตำบลเดิมบาง อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี

page64 27

วันที่ 24 มีนาคม 2564 นายปัญญา ร่มเย็น ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ มอบหมายให้ นายปรัชญา แตรสังข์  นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ และคณะทำงาน จัดเวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรเเบบแปลงใหญ่ข้าว กิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ครั้งที่ 4 "เรื่อง การลดต้นทุนการผลิตข้าว"เพื่อให้เกษตรกรได้เรียนรู้การลดต้นทุนการผลิตข้าวทั้งการลดอัตราการใช้เมล็ดพันธุ์ การใช้แผ่นเทียบสีใบข้าวเพื่อการลดอัตราการใช้ปุ๋ย การจัดน้ำเเบบเปียกสลับเเห้ง การจดบันทึกรายจ่ายในกิจกกรมการทำนา โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมงาน จำนวน 30 คน ณ ศาลา หมู่ 11 ตำบลเดิมบาง อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี