วันที่ 22 มีนาคม 2564 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ เข้าร่วมการจัดนิทรรศการการเรียนรู้ ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ (Field Day) ณ หมู่ที่ 9 บ้านหนองสามพราน ตำบลวังด้ง อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

a64 26

วันที่ 22 มีนาคม 2564 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ เข้าร่วมการจัดนิทรรศการการเรียนรู้ ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ (Field Day) ณ หมู่ที่ 9 บ้านหนองสามพราน ตำบลวังด้ง อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

page64 26

วันที่ 22 มีนาคม 2564 นายปัญญา ร่มเย็น ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ มอบหมายให้นายปรัชญา แตรสังข์  นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ และคณะทำงาน เข้าร่วมการจัดนิทรรศการการเรียนรู้ ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ (Field Day) เกษตรผสมผสาน ภายใต้โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมี ดร. ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์ เป็นประธาน มีหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานอื่นๆ เข้าร่วมงานจัดนิทรรศการและให้บริการความรู้แก่เกษตรกร เพื่อกระตุ้นให้เกษตรกรเริ่มต้นการผลิตในปีการเพาะปลูกใหม่โดยใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญาที่เหมาะสมในพื้นที่ มีเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมงาน จำนวน 500 คน ณ หมู่ที่ 9 บ้านหนองสามพราน ตำบลวังด้ง อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี