นที่ 18 มีนาคม 2564 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ เข้าร่วมการจัดฐานการเรียนรู้ "เรื่อง การลดต้นทุนการผลิตข้าว" ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ (Field Day) ตำบลพงตึก อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

a64 24

วันที่ 18  มีนาคม 2564 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ เข้าร่วมการจัดฐานการเรียนรู้ "เรื่อง การลดต้นทุนการผลิตข้าว" ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ (Field Day) ตำบลพงตึก อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

page64 24

วันที่ 18  มีนาคม 2564 นายปัญญา ร่มเย็น ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ มอบหมายให้นายปรัชญา แตรสังข์ ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ และคณะทำงาน เข้าร่วมการจัดฐานการเรียนรู้ "เรื่อง การลดต้นทุนการผลิตข้าว" ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ (Field Day) โดยมีนายมนตรี เชื้อใจ เกษตรจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานมีหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมงานและให้บริการความรู้แก่เกษตรกร เพื่อกระตุ้นให้เกษตรกรเริ่มต้นการผลิตในปีกระเพาะปลูกใหม่โดยใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญาที่เหมาะสมในพื้นที่ มีเกษตรกรเข้าร่วมงาน จำนวน 50 คนณ ตำบลพงตึก อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี