วันที่ 17 - 18 มีนาคม 2564 จัดสัมมนาการวางแผนการดำเนินงานของศูนย์ข้าวชุมชนในระดับพื้นที่ (เวทีชุมชน) ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2564 ที่ทำการกลุ่มศูนย์ข้าวชุมชนตำบลท่ามะขาม และศูนย์ข้าวชุมชนตำบลแสนตอ จังหวัดกาญจนบุรี

a64 23

วันที่ 17 - 18 มีนาคม 2564สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ จัดสัมมนาการวางแผนการดำเนินงานของศูนย์ข้าวชุมชนในระดับพื้นที่ (เวทีชุมชน) ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่  ปี 2564 ที่ทำการกลุ่มศูนย์ข้าวชุมชนตำบลท่ามะขาม และศูนย์ข้าวชุมชนตำบลแสนตอ จังหวัดกาญจนบุรี

page64 23

วันที่ 17 18 มีนาคม 2564 นายปัญญา ร่มเย็น ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ มอบหมายให้ นางสาวปรมาภรณ์ เนตรสว่าง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และคณะทำงาน จัดสัมมนาการวางแผนการดำเนินงานของศูนย์ข้าวชุมชนในระดับพื้นที่ (เวทีชุมชน) ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่  ปี 2564 ภายในงานได้มีการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับเรื่องโรคและแมลงศัตรูข้าว ชนิดของเมล็ดพันธ์ข้าว กข81 กข79 และระบบนิเวศในนาข้าว ณ ที่ทำการกลุ่มศูนย์ข้าวชุมชนตำบลท่ามะขาม ตำบลท่ามะขาม อำเภอเมือง และศูนย์ข้าวชุมชนตำบลแสนตอ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรีมีเกษตรกรเข้าร่วมสัมมนาที่ละ 30 คน