วันที่ 15-16 และ 18 มีนาคม 2564 จัดการประชุมเวทีชุมชนภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2564 ณ นาแปลงใหญ่บ้านทัพหลวง นาแปลงใหญ่บ้านบ่อหว้า และนาแปลงใหญ่บ้านโพธิ์ศรี312

a64 22

วันที่ 15-16 และ 18 มีนาคม 2564 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ  จัดการประชุมเวทีชุมชนภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2564 ณ นาแปลงใหญ่บ้านทัพหลวง นาแปลงใหญ่บ้านบ่อหว้า และนาแปลงใหญ่บ้านโพธิ์ศรี312

page64 22

วันที่ 15 - 16 และ 18 มีนาคม 2564 นายปัญญา ร่มเย็น ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ มอบหมายให้นายกิติพงษ์ จันหอม นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ จัดการประชุมเวทีชุมชนภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2564 เพื่อถ่ายทอดความรู้เรื่องพันธุ์ข้าวและทบทวนโครงการยกระดับด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาดณ นาแปลงใหญ่บ้านทัพหลวง นาแปลงใหญ่บ้านบ่อหว้า และนาแปลงใหญ่บ้านโพธิ์ศรี312 มีผู้แทนจากหน่วยงาน สถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุพรรณบุรี เข้าร่วมงาน มีเกษตรกรเข้าร่วมประชุมที่ละ  30 คน