วันที่ 15 มีนาคม 2564 ประชุมติดตามความก้าวหน้าผลดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการและการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในพื้นที่ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 3 (พันจ่าเอก ประเสริฐ มาลัย) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบที่ 1

a64 20

วันที่ 15 มีนาคม 2564 นายปัญญา ร่มเย็น ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ  เข้าร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าผลดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการและการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในพื้นที่ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 3 (พันจ่าเอก ประเสริฐ มาลัย) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบที่ 1 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ

 

page64 20

วันที่ 15 มีนาคม 2564 นายปัญญา ร่มเย็น ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ  เข้าร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าผลดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการและการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในพื้นที่ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 3 (พันจ่าเอก ประเสริฐ มาลัย) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบที่ 1 โดยมี หน้าหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบโครงการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในจังหวัดสุพรรณบุรี เข้าร่วมประชุมชี้แจง เพื่อพิจารณาความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการและการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในพื้นที่ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ