วันที่ 12 มีนาคม 2564 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ มอบใบรับรองมาตรฐานการปฏิบัติทางเกษตรที่ดีสำหรับข้าว (มกษ.4401-2551)

a64 18

วันที่ 12 มีนาคม 2564 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ มอบใบรับรองมาตรฐานการปฏิบัติทางเกษตรที่ดีสำหรับข้าว (มกษ.4401-2551) ให้กลุ่มเกษตรกรนาแปลงใหญ่

page64 18

วันที่ 12 มีนาคม 2564 นายกิติพงษ์ จันหอม นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ เป็นตัวแทนสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ มอบใบรับรองมาตรฐานการปฏิบัติทางเกษตรที่ดีสำหรับข้าว (มกษ.4401-2551) ให้แก่นางอารีรัตน์ เพ็งสุวรรณ เป็นตัวแทนกลุ่มเกษตรกรนาแปลงใหญ่ตำบลบ้านกร่าง และนายจำลอง คล้ายหงษ์ เป็นตัวแทนกลุ่มเกษตรกรนาแปลงใหญ่สหกรณ์การเกษตรศรีประจันต์ จำกัด