วันที่ 12 มีนาคม 2564 จัดการประชุมเวทีชุมชนภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2564

a64 17

วันที่ 12 มีนาคม 2564 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ จัดการประชุมเวทีชุมชนภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2564 ณ นาแปลงใหญ่บ้านขุยโพธิ์ ตำบลทุ่งคลี อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี 

page64 17

วันที่ 12 มีนาคม 2564 นายปัญญา ร่มเย็น ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ มอบหมายให้คณะเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงาน จัดการประชุมเวทีชุมชนภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2564 ณ นาแปลงใหญ่บ้านขุยโพธิ์ ตำบลทุ่งคลี อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อถ่ายทอดความรู้เรื่องพันธุ์ข้าวและทบทวนโครงการยกระดับด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด มีเกษตรกรเข้าร่วมประชุม จำนวน 30 คน