วันที่ 9 และ 10 มีนาคม 2564 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ จัดเวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร "ด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ครั้งที่ 1"

a64 19

วันที่ 9 และ 10 มีนาคม 2564 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ  จัดเวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร "ด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ครั้งที่ 1" ภายใต้โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเกษตร ปี 2564  ณ ที่ทำการกลุ่มนาแปลงใหญ่ข้าวชาวนาพนมทวน หมู่ที่ 7 ตำบลพนมทวน อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี และศาลาบ้านท่านางเริง หมู่ที่ 6 ตำบลนางบวช อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี 

page64 19

วันที่ 9 และ 10 มีนาคม 2564 นายปัญญา ร่มเย็น ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ  มอบหมายให้นางกนกอร แสงบัวเผื่อน นักวิชาการโรคพืช พร้อมทีมงานเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงาน จัดเวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร "ด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ครั้งที่ 1" ภายใต้โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเกษตร ปี 2564 ภายในงานได้จัดให้เกษตรกรฝึกปฏิบัติ ด้านการทดสอบความงอกของเมล็ดพันธุ์ข้าว การวิเคราะห์คุณภาพข้าวตามมาตรฐานสินค้าเกษตร มกษ.4406-2560 การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับเมล็ดพันธุ์ข้าว เพื่อให้เกษตรกรที่ร่วมโครงการฯสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ในการทำแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ของกลุ่ม ณ ที่ทำการกลุ่มนาแปลงใหญ่ข้าวชาวนาพนมทวน หมู่ที่ 7 ตำบลพนมทวน อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี และศาลาบ้านท่านางเริง หมู่ที่ 6 ตำบลนางบวช อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี