วันที่ 11 มีนาคม 2564 งานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่2 ประจำปี 2564 ณ องค์การส่วนตำบลทุ่งทอง ตำบลทุ่งทอง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุ

a64 15

วันที่ 11 มีนาคม 2564 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ  เข้าร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่2 ประจำปี 2564 ณ องค์การส่วนตำบลทุ่งทอง ตำบลทุ่งทอง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี

page64 15

วันที่ 11 มีนาคม 2564 นายปัญญา ร่มเย็น ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ มอบหมายให้ นายกิติพงษ์ จันหอม นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และคณะทำงาน เข้าร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่2 ประจำปี 2564 ณ องค์การส่วนตำบลทุ่งทอง ตำบลทุ่งทอง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี โดยมี ร้อยโททศพล ไชยโกมินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธาน มี หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานข้าราชการ หัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอในพื้นที่ ผู้นำท้องที่ และผู้นำท้องถิ่น พี่น้องประชาชน เข้าร่วมโครงการและการออกหน่วยให้บริการด้านต่างๆ แก่ประชาชน ซึ่งสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ จัดนิทรรศการให้ความรู้  เรื่อง พันธุ์ข้าวและแมลงศัตรูข้าว พร้อมทั้งแจกเอกสารพันธุ์ข้าวต่างๆ และไอศกรีมน้ำข้าวกล้องงอก โดยในครั้งนี้มีประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมงาน จำนวน 200 คน