วันที่ 11มีนาคม 2564 คณะอาจารย์ และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3 และ 1/4 โครงการพิเศษวิทยาศาสตร์ตามแนวทาง สสวท. และ สอวน. (โครงการ Smart Class) โรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี เข้าเยี่ยมชมสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ

a64 14

วันที่ 11มีนาคม 2564 คณะอาจารย์ และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3 และ 1/4  โครงการพิเศษวิทยาศาสตร์ตามแนวทาง สสวท. และ สอวน. (โครงการ Smart Class) โรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี เข้าเยี่ยมชมสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ 

page64 14

วันที่ 11มีนาคม 2564นายปัญญา ร่มเย็น ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ มอบหมายให้นางสาวอมรรัตน์ อินทร์มั่น นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ และคณะนักวิจัย ให้การต้อนรับและบรรยายความรู้ในเรื่องเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ สรีรวิทยาของข้าว การวิเคราะห์คุณภาพและความหอมของข้าว  การวิเคราะห์สาระสำคัญในข้าว และเส้นทางสู่อาชีพและงานวิจัยด้านอารักขาพืช (แมลงศัตรูพืช) ให้กับอาจารย์ และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3 และ 1/4  โครงการพิเศษวิทยาศาสตร์ตามแนวทาง สสวท. และ สอวน. (โครงการ Smart Class) โรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 69 คน เพื่อเรียนรู้กับนักวิทยาศาสตร์ และศึกษาแหล่งเรียนรู้ ให้นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาพันธุ์ข้าว วิธีการปลูกข้าว การใช้ปุ๋ย และสารเคมี การวิจัยโรคแมลงในแปลงข้าว การจัดการในแปลงนา และการวิจัย การวิเคราะห์สารสำคัญในข้าว ตามแนวคิด “ฝึกนักเรียนให้เป็นนวัตกรเพื่อสร้างนวัตกรรมให้สอบคล้องกับนวัตวิถีชุมชน”  ณ อาคารอเนกประสงค์ และอาคารปฏิบัติการวิจัยด้านข้าว สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ