วันที่ 10 มีนาคม 2564 จัดสัมมนาการวางแผนการดำเนินงานของศูนย์ข้าวชุมชนในระดับพื้นที่ (เวทีชุมชน) ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2564 ที่ทำการกลุ่มศูนย์ข้าวชุมชนตำบลดอนเจดีย์ จังหวัดกาญจนบุรี

a64 12

วันที่ 10 มีนาคม 2564 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติจัดสัมมนาการวางแผนการดำเนินงานของศูนย์ข้าวชุมชนในระดับพื้นที่ (เวทีชุมชน) ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่  ปี 2564 ณ ที่ทำการกลุ่มศูนย์ข้าวชุมชนตำบลดอนเจดีย์ หมู่ที่ 6 ตำบลดอนเจดีย์ อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี

page 64 12

วันที่ 10 มีนาคม 2564 นายปัญญา ร่มเย็น ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ มอบหมายให้นางสาวปรมาภรณ์ เนตรสว่าง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และคณะทำงาน จัดสัมมนาการวางแผนการดำเนินงานของศูนย์ข้าวชุมชนในระดับพื้นที่ (เวทีชุมชน) ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่  ปี 2564 ณ ที่ทำการกลุ่มศูนย์ข้าวชุมชนตำบลดอนเจดีย์ หมู่ที่ 6 ตำบลดอนเจดีย์ อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรีเพื่อถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับเรื่องโรคและแมลงศัตรูข้าว ชนิดของเมล็ดพันธ์ข้าว กข81 กข79 และระบบนิเวศในนาข้าว มีเกษตรกรเข้าร่วมสัมมนา จำนวน 30 คน