วันที่ 9 มีนาคม 2564 จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ณ อาคารขวัญข้าว สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ

a64 11

วันที่ 9 มีนาคม 2564 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ เข้าร่วมงานการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด  ณ อาคารขวัญข้าว สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ

page64 11

วันที่ 9 มีนาคม 2564 นายปัญญา ร่มเย็น ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ มอบหมายให้นายปรัชญา แตรสังข์ ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ และนางสาวปรมาภรณ์ เนตรสว่าง ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมงานการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด โดยมีนายณัฎฐกิตต์ ของทิพย์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธาน มีผู้แทนจาก สำนักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานเกษตรอำเภอ และประธานนาแปลงใหญ่ในจังหวัดสุพรรณบุรี เข้าร่วมงาน จำนวน 100 คน  เพื่อชี้แจงและทบทวนเกี่ยวกับข้อกำหนดต่างๆ ในโครงการ  ณ อาคารขวัญข้าว สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ