วันที่ 9 มีนาคม 2564 จัดการประชุมเวทีชุมชนภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2564 ตำบลหนองโอ่ง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

a64 10

วันที่ 9 มีนาคม 2564 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ จัดการประชุมเวทีชุมชนภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2564 ณ นาแปลงใหญ่ตำบลหนองโอ่ง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี  

page64 10

วันที่ 9 มีนาคม 2564 นายปัญญา ร่มเย็น ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ มอบหมายให้ คณะเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงาน จัดการประชุมเวทีชุมชนภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2564 ณ นาแปลงใหญ่ตำบลหนองโอ่ง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี  มีผู้แทนจากหน่วยงาน สถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุพรรณบุรี และองค์กรร่วมมือระหว่างเยอรมัน (GIZ) เข้าร่วมงาน โดยให้ความรู้กับเกษตรกรเรื่องพันธุ์ข้าว และทบทวนโครงการยกระดับด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด และการถ่ายทอดการทำระบบบัญชีครัวเรือน เพื่อให้เกษตรกรได้ทราบถึงการสนับสนุนเครื่องจักรกลและเมล็ดพันธ์ข้าวต่างๆ ในโครงการ โดยมีเกษตรกรเข้าประชุม จำนวน 30 คน