วันที่ 5 มีนาคม 2564 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติจัดการประชุมเวทีชุมชนภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2564 ณ นาแปลงใหญ่ตำบลดอนคา อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

a64 9

วันที่ 5 มีนาคม 2564 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติจัดการประชุมเวทีชุมชนภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2564 ณ นาแปลงใหญ่ตำบลดอนคา อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 

 page64 9

วันที่ 5 มีนาคม 2564 นายปัญญา ร่มเย็น ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ มอบหมายให้ คณะเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงาน จัดการประชุมเวทีชุมชนภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2564 ณ นาแปลงใหญ่ตำบลดอนคา อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี  มีผู้แทนจากหน่วยงาน สำนักงานเกษตรอำเภออู่ทอง สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุพรรณบุรี และองค์กรร่วมมือระหว่างเยอรมัน (GIZ) เข้าร่วมงาน โดยให้ความรู้กับเกษตรกรเรื่องพันธุ์ข้าว และทบทวนโครงการยกระดับด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด และการถ่ายทอดการทำระบบบัญชีครัวเรือน โดยมีเกษตรกรเข้าประชุม จำนวน 30 คน