วันที่ 4 มีนาคม 2564 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ จัดการประชุมเวทีชุมชนภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2564 ณ นาแปลงใหญ่ตำบลสระยายโสม อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

a64 8

วันที่ 4 มีนาคม 2564 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ  จัดการประชุมเวทีชุมชนภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2564 ณ นาแปลงใหญ่ตำบลสระยายโสม อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 

page64 8

วันที่ 4 มีนาคม 2564 นายปัญญา ร่มเย็น ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ มอบหมายให้ คณะเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงาน จัดการประชุมเวทีชุมชนภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2564 ณ นาแปลงใหญ่ตำบลสระยายโสม อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี  ซึ่งมีหน่วยงานเข้าร่วมดังนี้ สถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี และสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุพรรณบุรี เพื่อให้เกษตรกรได้เรียนรู้และเข้าใจเกี่ยวกับเมล็ดข้าวมากขึ้น โดยสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติได้มีการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับ เมล็ดพันธุ์ข้าว มีเกษตรเข้าร่วมประชุม จำนวน 30 คน