วันที่ 3 มีนาคม 2564 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ จัดการสัมมนาวางแผนการดำเนินงานของศูนย์ข้าวชุมชนในระดับพื้นที่(เวทีชุมชน)ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2564 ณ ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านท่าคอย ตำบลบางงาม อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี

a64 7

วันที่ 3 มีนาคม 2564 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ  จัดการสัมมนาวางแผนการดำเนินงานของศูนย์ข้าวชุมชนในระดับพื้นที่(เวทีชุมชน)ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2564 ณ ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านท่าคอย ตำบลบางงาม อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 

page64 7

วันที่ 3 มีนาคม 2564 นายปัญญา ร่มเย็น ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ มอบหมายให้ คณะเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงาน จัดการสัมมนาวางแผนการดำเนินงานของศูนย์ข้าวชุมชนในระดับพื้นที่(เวทีชุมชน)ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2564 ณ ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านท่าคอย ตำบลบางงาม อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี โดยสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติได้มีการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับเรื่องโรคและแมลงศัตรูข้าว ชนิดของเมล็ดพันธ์ข้าว กข81 กข79 และระบบนิเวศในนาข้าว โดยการสัมมนา มีเกษตรกรเข้าร่วมจำนวน 30 คน