วันที่ 3 มีนาคม 2564 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ จัดเวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร "ด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ครั้งที่ 1" ณ ศาลาบ้านท่านางเริง หมู่ที่ 6 ตำบลนางบวช อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี

a64 6

วันที่ 3 มีนาคม 2564 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ จัดเวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร "ด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ครั้งที่ 1"  ณ ศาลาบ้านท่านางเริง หมู่ที่ 6  ตำบลนางบวช อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี  

page64 6

วันที่ 3 มีนาคม 2564 นายปัญญา ร่มเย็น ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ มอบหมายให้ นางกนกอร แสงบัวเผื่อน นักวิชาการโรคพืช และนายวันชัย บุญเส็ง เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงาน จัดเวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร "ด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ครั้งที่ 1"  ณ ศาลาบ้านท่านางเริง หมู่ที่ 6  ตำบลนางบวช อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี  มีเกษตรกรเป้าหมาย 12 ราย