วันที่ 2 มีนาคม 2564 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ จัดเวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร "ด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ครั้งที่ 1" ณ ที่ทำการกลุ่มเกษตรกรทำนาบ้านหนองสาหร่าย หมู่ที่ 6 ตำบลดอนเจดีย์ อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี

a64 5

วันที่ 2 มีนาคม 2564 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ จัดเวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร "ด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ครั้งที่ 1"  ณ ที่ทำการกลุ่มเกษตรกรทำนาบ้านหนองสาหร่าย หมู่ที่ 6  ตำบลดอนเจดีย์ อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี  

page64 5 

วันที่ 2 มีนาคม 2564 นายปัญญา ร่มเย็น ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ มอบหมายให้ นางกนกอร แสงบัวเผื่อน นักวิชาการโรคพืช และนายวันชัย บุญเส็ง เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงาน จัดเวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร "ด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ครั้งที่ 1"  ณ ที่ทำการกลุ่มเกษตรกรทำนาบ้านหนองสาหร่าย หมู่ที่ 6  ตำบลดอนเจดีย์ อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี  มีเกษตรกรเป้าหมาย 3 ราย