วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ จัดการประชุมเวทีชุมชนภายใต้โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเกษตร ปี 2564 เพื่อชี้แจงแผนการดำเนินงานของโครงการฯ ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี อาคารท่องเที่ยวเชิงเกษตร ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบ

a64 3

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ  จัดการประชุมเวทีชุมชนภายใต้โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเกษตร ปี 2564 เพื่อชี้แจงแผนการดำเนินงานของโครงการฯ ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี อาคารท่องเที่ยวเชิงเกษตร ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 

page64 3

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 นายปัญญา ร่มเย็น ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ มอบหมายให้ นางกนกอร  แสงบัวเผื่อน นักวิชาการโรคพืช จัดการประชุมเวทีชุมชนภายใต้โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเกษตร ปี 2564 เพื่อชี้แจงแผนการดำเนินงานของโครงการฯ ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี อาคารท่องเที่ยวเชิงเกษตร ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีหน่วยงานเข้าร่วมดังนี้ สำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี โครงการชลประทานกาญจนบุรี สำนักงานเกษตรอำเภอพนมทวน และสถานีพัฒนาที่ดินกาญจนบุรี มีเจ้าหน้าที่และเกษตรกรเข้าร่วมประชุมเวทีชุมชน จำนวน 50 คน