วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ จัดเวทีชุมชน และประชาสัมพันธ์โครงการ ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ข้าว ปี 2564 ณ กลุ่มนาแปลงใหญ่ตำบลเดิมบาง อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี

a64 2

วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ  จัดเวทีชุมชน และประชาสัมพันธ์โครงการ ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ข้าว ปี 2564 ณ กลุ่มนาแปลงใหญ่ตำบลเดิมบาง อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี 

page64 2

วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 นายปัญญา ร่มเย็น ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ มอบหมายให้นางกนกอร แสงบัวเผื่อน นักวิชาการโรคพืช จัดเวทีชุมชน และประชาสัมพันธ์โครงการ ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ข้าว ปี 2564 กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เป็นการส่งเสริมการปลูกข้าวโดยใช้เทคโนโลยี 4 เทคโนโลยี ดังนี้ 1. การจัดการน้ำแบบเปียกสลับแห้ง 2. การปรับพื้นที่ด้วยเลเซอร์ (Laser Land Leveling) 3. การใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน 4. การจัดการและตอซัง ณ กลุ่มนาแปลงใหญ่ตำบลเดิมบาง อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี มีหน่วยงาน สำนักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี เกษตรอำเภอเดิมบางนางบวช เกษตรตำบลเดิมบางนางบวช องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศเยอรมัน (GIZ) และบริษัทข้าว ซีพี จำกัด มีเกษตรกรสนใจเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 50 คน