วันที่ 14 ธันวาคม 2563 งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีแปลงนาอัจฉริยะ ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2564 ณ แปลงเรียนรู้ตำบลนางบวช อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี

a63 105

วันที่ 14 ธันวาคม 2563 นายปัญญา ร่มเย็น ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติพร้อมด้วยคณะข้าราชการ เข้าร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีแปลงนาอัจฉริยะ ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2564  ณ แปลงเรียนรู้ตำบลนางบวช อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี 

page63 105

วันที่ 14 ธันวาคม 2563นายปัญญา ร่มเย็น ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติพร้อมด้วยคณะข้าราชการ เข้าร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีแปลงนาอัจฉริยะ ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2564  โดยมี นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธี มี นายมนัส กำเนิดมณี ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการข้าว กล่าวรายงาน  นายนพฤทธิ์ ศิริโกศล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวตอนรับ ซึ่งมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้ที่เกี่ยวข้อง และเกษตรกรในพื้นที่ เข้าร่วมงาน ณ แปลงเรียนรู้ตำบลนางบวช อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ภายในงานมีการจัดนิทรรศการ ของ สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมพัฒนาที่ดิน กรมวิชาการเกษตร กรมปศุสัตว์ กรมประมง และภาคเอกชน เพื่อลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต โดยกรมการข้าว ได้มอบหมายให้สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ ทำการศึกษาทดลองซึ่งสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการปลูกข้าว โดยใช้เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ พัฒนาเมล็ดพันธุ์ จนได้ชุดเทคโนโลยีที่เหมาะสมและพร้อมที่จะถ่ายทอดความรู้ดังกล่าวไปสู่เกษตรกร ได้รับความร่วมมือจากทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมทั้งเกษตรกร จัดทำแปลงเรียนรู้ด้านข้าว พื้นที่แปลงนา กว่า 138 ไร่  ซึ่งการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัย จะเป็นเครื่องมือสำคัญ ในการสร้างผลผลิตที่มีคุณภาพ ลดต้นทุนและเพิ่มรายได้