วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ร่วมประชุมชึ้แจงและรับฟังความคิดเห็นต่อร่างขั้นตอนการดำเนินงานของระบบเงินทุนหมุนเวียนภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดภาวะโลกร้อนจากการทำนาเพื่อการพัฒนาที่ยังยืน (Thai Rice NAMA)

a63 103

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 นายปัญญา ร่มเย็น ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ เข้าร่วมประชุมชึ้แจงและรับฟังความคิดเห็นต่อร่างขั้นตอนการดำเนินงานของระบบเงินทุนหมุนเวียนภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดภาวะโลกร้อนจากการทำนาเพื่อการพัฒนาที่ยังยืน (Thai Rice NAMA)

page63 103

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 นายปัญญา ร่มเย็น ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ เข้าร่วมประชุมชึ้แจงและรับฟังความคิดเห็นต่อร่างขั้นตอนการดำเนินงานของระบบเงินทุนหมุนเวียนภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดภาวะโลกร้อนจากการทำนาเพื่อการพัฒนาที่ยังยืน (Thai Rice NAMA) โดยมี นายขจร เราประเสิรฐ รองอธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานเปิดการประชุม มีนักวิชาการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมคาปูชิโน โรงแรมคาวาลี่ คาซ่า จังหวัดพระนครศรีอยุธยา