วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 นายปัญญา ร่มเย็น ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ เข้าร่วมประชุมการชี้แจงภารกิจ และวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีของสถาบันบริหารจัดการที่ดิน (บจธ.) (องค์การมหาชน)

a63 101

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 นายปัญญา ร่มเย็น ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ เข้าร่วมประชุมการชี้แจงภารกิจ และวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีของสถาบันบริหารจัดการที่ดิน (บจธ.) (องค์การมหาชน)

page63 101

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 นายปัญญา ร่มเย็น ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ เข้าร่วมประชุมการชี้แจงภารกิจ และวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีของสถาบันบริหารจัดการที่ดิน (บจธ.) (องค์การมหาชน) รวมทั้งปรึกษาหารือด้านต่างๆ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ณ ห้องประชุมขุนแผน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี