วันที่ 10 พฤศิจกายน 2563 การประชุมชี้แจงแผนดำเนินงานโครงการใช้เทคโนโลยีชั้นสูงในการผลิตข้าว ปี 2564 และประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานโครงการฯ ปี 2565 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ

a63 98

วันที่ 10 พฤศิจกายน 2563 นายปัญญา ร่มเย็น ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติเป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงแผนดำเนินงานโครงการใช้เทคโนโลยีชั้นสูงในการผลิตข้าว ปี 2564 และประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานโครงการฯ ปี 2565 

page63 98

วันที่ 10 พฤศิจกายน 2563 นายปัญญา ร่มเย็น ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติเป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงแผนดำเนินงานโครงการใช้เทคโนโลยีชั้นสูงในการผลิตข้าว ปี 2564 และประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานโครงการฯ ปี 2565 มีนักวิชาการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของกรมการข้าว เข้าร่วมประชุม เพื่อพิจารณาแนวทางการดำเนินงานโครงการการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชั้นสูงในการผลิตข้าว ปี 2565 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ