วันที่ 29 ตุลาคม 2563 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ รับเกียรติบัตรเป็นหน่วยงานที่มีผลการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

a63 96

วันที่ 29 ตุลาคม 2563 นายปัญญา ร่มเย็น  ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ  เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 8/2563 ประจำเดือนตุลาคม 2563และรับเกียรติบัตรเป็นหน่วยงานที่มีผลการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

page63 96

วันที่ 29 ตุลาคม 2563 นายปัญญา ร่มเย็น  ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ  เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 8/2563 ประจำเดือนตุลาคม 2563และรับเกียรติบัตรเป็นหน่วยงานที่มีผลการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประเภทส่วนราชการทีทำรายการขอเบิกเฉลี่ยน้อยกว่า 100 รายการต่อเดือน เป็นระดับที่ 2  ณ ห้องประชุมอาชาสีหมอก ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี โดยมี นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานที่ประชุม มีหัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วนในจังหวัดสุพรรณบุรีเข้าร่วมประชุม