วันที่ 7 ตุลาคม 2563 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ เข้าร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมาธิการปัจจัยการผลิต ในคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ (สว.) กรุงเทพฯ

a63 93

วันที่ 7 ตุลาคม 2563 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ เข้าร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมาธิการปัจจัยการผลิต ในคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ (สว.)  กรุงเทพฯ

page63 93

วันที่ 7 ตุลาคม 2563 นายปัญญา ร่มเย็น ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ มอบหมายให้ นางสาวอมรรัตน์ อินทร์มั่น นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ และนายพิทวัส วิชัยดิษฐ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมาธิการปัจจัยการผลิต ในคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา โดยมี พลเอก ดนัย มีชูเวท ประธานคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นประธาน  มีผู้แทนหน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ (สว.) หมายเลข 306 ชั้น 3 อาคารรัฐสภา (เกียกกาย) เขตดุสิต กรุงเทพฯ เพื่อพิจารณาศึกษา ติดตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการเกษตรแผนย่อยเกษตรอัจฉริยะ