วันที่ 30 กันยายน 2563 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ ได้ร่วมจัดกิจกรรมพัฒนาทำความสะอาดบริเวณสถานที่ทำการ และจัดงานเพื่อแสดงมุทิตาจิตและมอบของขวัญแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2563

a63 92

วันที่ 30 กันยายน 2563  สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ ได้ร่วมจัดกิจกรรมพัฒนาทำความสะอาดบริเวณสถานที่ทำการ และจัดงานเพื่อแสดงมุทิตาจิตและมอบของขวัญแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2563

page63 92

วันที่ 30 กันยายน 2563 คณะข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ ได้ร่วมจัดกิจกรรมพัฒนาทำความสะอาดบริเวณสถานที่ทำการ และจัดงานเพื่อแสดงมุทิตาจิตและมอบของขวัญแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2563 ณ อาคารขวัญข้าว มีผู้เกษียณอายุราชการในปีนี้  4 ราย คือ 1) นายวิทยา  โพธิ์ดาษ  พนักงานขับรถยนต์งานเกษตรและก่อสร้าง ช2 ลูกจ้างประจำ  2) นางสุมาลี พุกถัน 3) นางรัชนี นุ่มสุข และ 4) นายบุญสม แซ่โค้ว คนงานทดลองการเกษตร พนักงานราชการ ในโอกาสนี้สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ ได้มอบของที่ระลึกเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้เกษียณอายุราชการ