วันที่ 8 กันยายน 2563 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการฝึกอบรมชาวนาอาสา หลักสูตร “ผู้ตรวจเมล็ดพันธุ์ข้าวมืออาชีพ และการตรวจวิเคราะห์คุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าวเบื้องต้น”

a63 91

วันที่ 8 กันยายน 2563 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการฝึกอบรมชาวนาอาสา หลักสูตร “ผู้ตรวจเมล็ดพันธุ์ข้าวมืออาชีพ และการตรวจวิเคราะห์คุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าวเบื้องต้น” ณ บึงฉวาก รีสอร์ท อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี

page63 91

วันที่ 8 กันยายน 2563 นายปัญญา ร่มเย็น ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ มอบหมายให้นางสาวรัตน์ชนก จันทร์ขาว นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการฝึกอบรมชาวนาอาสา หลักสูตร “ผู้ตรวจเมล็ดพันธุ์ข้าวมืออาชีพ และการตรวจวิเคราะห์คุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าวเบื้องต้น” โดยมี นายโอวาท ยิ่งลาภ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว เป็นประธาน มีชาวนาอาสา เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ราชบุรี และเจ้าหน้าที่ส่วนกลางของกรมการข้าว จำนวน 125 คน เข้าร่วมการฝึกอบรม ณ บึงฉวาก รีสอร์ท อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี