วันที่ 31 สิงหาคม 2563 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการเกษตรอัจฉริยะ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ฉบับสมบูรณ์)

a63 90

วันที่ 31 สิงหาคม 2563 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ  เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการเกษตรอัจฉริยะ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ฉบับสมบูรณ์) ณ ห้องประชุม 801 กรมพัฒนาที่ดิน  กรุงเทพมหานคร

page63 90

วันที่ 31 สิงหาคม 2563 นายปัญญา ร่มเย็น ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ มอบหมายให้ นางสาวอมรรัตน์ อินทร์มั่น นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ และนายพิทวัส  วิชัยดิษฐ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการเกษตรอัจฉริยะ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ฉบับสมบูรณ์)โดยมีนายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการประชุมและมอบนโยบาย ผ่านระบบ VDO Conference โดยมี ดร.วราภรณ์ พรหมพจน์ ประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเกษตรอัจฉริยะของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 801 กรมพัฒนาที่ดิน  กรุงเทพมหานคร