วันที่ 28 สิงหาคม 2563 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ เข้าร่วมงานประชุมระดมความคิดเห็น “แนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการ Smart Electronics เพื่อ Smart Farm

a63 89วันที่ 28 สิงหาคม 2563 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ  เข้าร่วมงานประชุมระดมความคิดเห็น “แนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการ Smart Electronics เพื่อ Smart Farm ภายใต้ยุทธศาสตร์ Thailand 4.0” ณ โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์กรุงเทพมหานคร

page63 89

วันที่ 28 สิงหาคม 2563 นายปัญญา ร่มเย็น ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ มอบหมายให้ นางสาวอมรรัตน์ อินทร์มั่น นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ และนายพิทวัส  วิชัยดิษฐ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมงานประชุมระดมความคิดเห็น “แนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการ Smart Electronics เพื่อ Smart Farm ภายใต้ยุทธศาสตร์ Thailand 4.0” ณ โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์กรุงเทพมหานคร