วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 เข้าร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี ปี 2563 ภายใต้รูปแบบศูนย์ข้าวชุมชน จังหวัดสุพรรณบุรี ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ

a63 76

วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 การสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ เข้าร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี ปี 2563 ภายใต้รูปแบบศูนย์ข้าวชุมชน จังหวัดสุพรรณบุรี ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ

page63 76

วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 นายปัญญา ร่มเย็น ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ มอบหมายให้ นายปรัชญา แตรสังข์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ นางสาวปรมาภรณ์ เนตรสว่าง นักวิชากาเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี ปี 2563 ภายใต้รูปแบบศูนย์ข้าวชุมชน จังหวัดสุพรรณบุรี ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โดยนางสาวเมตตา คชสำโรง หัวหน้ากลุ่มควบคุมคุณภาพเป็น ประธานการประชุม มีเจ้าหน้าที่จากกองเมล็ดพันธุ์ข้าว สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลพบุรี และศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท เข้าร่วมประชุม